Terma Penggunaan

Tarikh Kemas Kini Terakhir: 3 Mac 2023

Sila baca Syarat Penggunaan ini dengan teliti. Laman Web, termasuk sebarang aplikasi dan ciri mudah alih yang berkaitan, dikawal oleh Inboxlab, Inc. Syarat Penggunaan ini terpakai kepada semua pengguna yang mengakses atau menggunakan Laman Web, termasuk penyumbang kandungan, maklumat atau perkhidmatan. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web, anda menyatakan bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Sila ambil perhatian bahawa bahagian "Penyelesaian Pertikaian" Perjanjian ini mengandungi peruntukan yang mengawal cara pertikaian antara anda dan Inboxlab diselesaikan, termasuk perjanjian timbang tara yang memerlukan pertikaian diserahkan kepada timbang tara yang mengikat dan muktamad. Melainkan anda menarik diri daripada perjanjian timbang tara, anda mengetepikan hak anda untuk meneruskan pertikaian atau tuntutan di mahkamah undang-undang dan untuk mengadakan perbicaraan juri.

Sebarang pertikaian, tuntutan atau permintaan untuk pelepasan yang berkaitan dengan penggunaan Tapak oleh anda akan ditadbir dan ditafsirkan di bawah undang-undang Negeri Colorado, selaras dengan Akta Timbang Tara Persekutuan AS.

Perkhidmatan tertentu mungkin tertakluk kepada syarat tambahan, yang sama ada akan disenaraikan dalam Syarat Penggunaan ini atau dibentangkan kepada anda apabila anda mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan. Jika terdapat percanggahan antara Syarat Penggunaan dan Syarat Tambahan, Syarat Tambahan akan mengawal berkenaan dengan Perkhidmatan tersebut. Syarat Penggunaan dan sebarang Syarat Tambahan secara kolektif dirujuk sebagai "Perjanjian."

Harap maklum bahawa Perjanjian ini tertakluk kepada pengubahsuaian oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa. Sekiranya perubahan berlaku, Syarikat akan memberikan salinan Terma Penggunaan yang dikemas kini pada Laman Web dan dalam Aplikasi, dan mana-mana Syarat Tambahan baharu akan boleh diakses dari dalam atau melalui Perkhidmatan yang terjejas di Laman Web atau dalam Aplikasi. Selain itu, tarikh "Terakhir Dikemas Kini" di bahagian atas Syarat Penggunaan akan disemak dengan sewajarnya. Syarikat mungkin memerlukan persetujuan anda kepada Perjanjian yang dikemas kini dengan cara yang ditentukan sebelum anda boleh menggunakan Laman Web, Aplikasi dan/atau Perkhidmatan selanjutnya. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan selepas menerima notis, anda mesti berhenti menggunakan Laman Web, Aplikasi dan/atau Perkhidmatan. Jika anda terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan selepas notis tersebut, ia merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Untuk kekal dimaklumkan, sila semak Laman Web dengan kerap untuk menyemak Terma semasa.

Untuk menggunakan Perkhidmatan dan Hartanah Syarikat, anda mesti mematuhi syarat Perjanjian. Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan, dan semua maklumat dan kandungan yang tersedia padanya dilindungi oleh undang-undang hak cipta di seluruh dunia. Di bawah Perjanjian, anda diberikan lesen terhad oleh Syarikat untuk mengeluarkan semula sebahagian daripada Hartanah Syarikat untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial sahaja. Hak anda untuk menggunakan mana-mana dan semua Hartanah Syarikat adalah tertakluk kepada terma Perjanjian melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat dalam lesen berasingan.

Lesen Permohonan. Anda boleh memuat turun, memasang dan menggunakan salinan Aplikasi pada satu peranti mudah alih atau komputer yang anda miliki atau kawal untuk tujuan perniagaan peribadi atau dalaman, selagi anda mematuhi Perjanjian. Walau bagaimanapun, anda mengakui bahawa Hartanah Syarikat sedang berkembang dan mungkin dikemas kini oleh Syarikat pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis kepada anda.

Sekatan Tertentu. Hak yang diberikan kepada anda dalam Perjanjian adalah tertakluk kepada sekatan tertentu. Contohnya, anda tidak dibenarkan melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengeluarkan semula, mengedar, menjadi tuan rumah atau sebaliknya mengeksploitasi secara komersil mana-mana bahagian Harta Syarikat, termasuk Laman Web. Anda juga dilarang daripada mengubah suai, menterjemah, menyesuaikan, menggabungkan, membuat karya terbitan, menyahhimpun, menyahsusun atau merekayasa balik mana-mana bahagian Hartanah Syarikat, kecuali setakat tindakan ini dibenarkan secara nyata oleh undang-undang yang terpakai.

Selain itu, anda tidak boleh menggunakan mana-mana perisian manual atau automatik, peranti atau proses lain untuk mengikis atau memuat turun data daripada mana-mana halaman web yang terkandung dalam Laman Web, kecuali untuk enjin carian awam yang mungkin menggunakan labah-labah untuk menyalin bahan dari Laman Web semata-mata untuk tujuan tersebut. mencipta indeks yang boleh dicari secara umum bagi bahan tersebut. Anda tidak boleh mengakses Hartanah Syarikat untuk membina laman web, aplikasi, atau perkhidmatan yang serupa atau kompetitif, dan anda juga tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, mengedar, menerbitkan semula, memuat turun, memaparkan, menyiarkan atau menghantar mana-mana bahagian Hartanah Syarikat dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara. , kecuali yang dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian.

Bahan Pihak Ketiga. Sebagai sebahagian daripada Hartanah Syarikat, anda mungkin mempunyai akses kepada bahan yang dihoskan oleh pihak lain. Anda bersetuju bahawa anda mengakses bahan ini atas risiko anda sendiri dan adalah mustahil untuk Syarikat memantaunya.

Pendaftaran:

Untuk mengakses ciri tertentu bagi Hartanah Syarikat, anda mungkin perlu menjadi pengguna berdaftar (“Pengguna Berdaftar”). Pengguna Berdaftar ialah seseorang yang telah melanggan Perkhidmatan, mendaftarkan akaun pada Hartanah Syarikat (“Akaun”), atau mempunyai akaun yang sah pada perkhidmatan rangkaian sosial (“SNS”) yang melaluinya pengguna telah menyambung kepada Hartanah Syarikat (“Akaun Pihak Ketiga”).

Jika anda mengakses Hartanah Syarikat melalui SNS, anda boleh memautkan Akaun anda dengan Akaun Pihak Ketiga dengan membenarkan Syarikat mengakses Akaun Pihak Ketiga anda, seperti yang dibenarkan oleh terma dan syarat terpakai yang mengawal penggunaan anda bagi setiap Akaun Pihak Ketiga. Dengan memberikan Syarikat akses kepada mana-mana Akaun Pihak Ketiga, anda memahami bahawa Syarikat boleh mengakses, menyediakan dan menyimpan sebarang Kandungan yang boleh diakses melalui Hartanah Syarikat yang telah anda sediakan dan simpan dalam Akaun Pihak Ketiga anda (“Kandungan SNS”), supaya ia tersedia pada dan melalui Hartanah Syarikat melalui Akaun anda.

Untuk mendaftarkan Akaun, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang digesa oleh borang pendaftaran, termasuk alamat e-mel atau nombor telefon mudah alih anda ("Data Pendaftaran"). Anda mesti mengekalkan dan mengemas kini Data Pendaftaran dengan segera untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap. Anda bertanggungjawab ke atas semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun anda, dan anda bersetuju untuk memantau Akaun anda untuk menyekat penggunaan oleh kanak-kanak bawah umur dan untuk menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang penggunaan Hartanah Syarikat yang tidak dibenarkan oleh golongan bawah umur.

Anda tidak boleh berkongsi Akaun atau kata laluan anda dengan sesiapa sahaja, dan anda bersetuju untuk memberitahu Syarikat dengan segera tentang sebarang penggunaan kata laluan anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, atau Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa sebarang maklumat yang anda berikan adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, Syarikat mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan Akaun anda dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan bagi Hartanah Syarikat.

Anda bersetuju untuk tidak membuat Akaun menggunakan identiti atau maklumat palsu atau bagi pihak seseorang selain diri anda. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak boleh mempunyai lebih daripada satu Akaun bagi setiap platform atau SNS pada bila-bila masa. Syarikat berhak untuk mengalih keluar atau menuntut semula mana-mana nama pengguna pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab, termasuk tuntutan oleh pihak ketiga bahawa nama pengguna melanggar hak pihak ketiga. Anda bersetuju untuk tidak membuat Akaun atau menggunakan Hartanah Syarikat jika anda telah dialih keluar sebelum ini oleh Syarikat atau sebelum ini diharamkan daripada mana-mana Hartanah Syarikat.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak akan mempunyai pemilikan atau kepentingan harta lain dalam Akaun anda, dan semua hak dalam dan ke atas Akaun anda adalah dan akan selama-lamanya dimiliki dan ditanggung untuk manfaat Syarikat.

Anda mesti menyediakan semua peralatan dan perisian yang diperlukan untuk menyambung ke Hartanah Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, peranti mudah alih yang sesuai untuk disambungkan dan menggunakan Hartanah Syarikat, dalam kes di mana Perkhidmatan menawarkan komponen mudah alih. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang bayaran, termasuk sambungan internet atau yuran mudah alih, yang anda tanggung semasa mengakses Hartanah Syarikat.

TANGGUNGJAWAB UNTUK KANDUNGAN.

Jenis Kandungan. Anda memahami bahawa semua Kandungan, termasuk Hartanah Syarikat, adalah tanggungjawab pihak yang menghasilkan Kandungan tersebut semata-mata. Ini bermakna anda, bukan Syarikat, bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan yang anda sumbangkan, muat naik, serahkan, siarkan, e-mel, hantar atau sebaliknya sediakan (“Sediakan”) melalui Hartanah Syarikat (“Kandungan Anda”). Begitu juga, anda dan pengguna lain Hartanah Syarikat bertanggungjawab untuk semua Kandungan Pengguna yang anda dan mereka Jadikan Tersedia melalui Hartanah Syarikat. Dasar Privasi kami menetapkan amalan kami mengenai privasi dan keselamatan Kandungan Pengguna dan digabungkan di sini melalui rujukan. Tiada Kewajipan untuk Kandungan Pra-Skrin. Walaupun Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyaring, menolak atau mengalih keluar sebarang Kandungan Pengguna, termasuk Kandungan Anda, anda mengakui bahawa Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian. Dengan memasuki Perjanjian, anda bersetuju dengan pemantauan sedemikian. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak mengharapkan privasi mengenai penghantaran Kandungan Anda, termasuk sembang, teks atau komunikasi suara. Jika Syarikat menyaring, menolak atau mengalih keluar sebarang Kandungan, ia akan berbuat demikian untuk faedahnya, bukan untuk anda. Syarikat mempunyai hak untuk mengalih keluar mana-mana Kandungan yang melanggar Perjanjian atau sebaliknya tidak menyenangkan. Penyimpanan. Melainkan Syarikat bersetuju sebaliknya secara bertulis, ia tidak mempunyai kewajipan untuk menyimpan mana-mana Kandungan Anda yang anda Jadikan Tersedia pada Hartanah Syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk pemadaman atau ketepatan mana-mana Kandungan, termasuk Kandungan Anda, kegagalan untuk menyimpan, menghantar atau menerima penghantaran Kandungan, atau keselamatan, privasi, penyimpanan atau penghantaran komunikasi lain yang melibatkan penggunaan Hartanah Syarikat. Perkhidmatan tertentu mungkin membenarkan anda mengehadkan akses kepada Kandungan Anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menetapkan tahap akses yang sesuai kepada Kandungan Anda. Jika anda tidak membuat pilihan, sistem mungkin lalai kepada tetapan paling permisifnya. Syarikat boleh membuat had yang munasabah pada penggunaan dan penyimpanan Kandungannya, termasuk Kandungan Anda, seperti had pada saiz fail, ruang penyimpanan, kapasiti pemprosesan dan had lain, seperti yang diterangkan di Laman Web atau ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya.

PEMILIKAN.

Pemilikan Hartanah Syarikat. Kecuali Kandungan Anda dan Kandungan Pengguna, Syarikat dan pembekalnya mengekalkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam Hartanah Syarikat. Anda bersetuju untuk tidak mengalih keluar, mengubah atau mengaburkan sebarang hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau notis hak proprietari lain yang digabungkan dalam atau mengiringi mana-mana Harta Syarikat.

Pemilikan Kandungan Lain. Kecuali untuk Kandungan Anda, anda mengakui bahawa anda tidak mempunyai hak, tajuk atau kepentingan dalam atau terhadap mana-mana Kandungan yang dipaparkan pada atau dalam Hartanah Syarikat.

Pemilikan Kandungan Anda. Anda mengekalkan pemilikan Kandungan Anda. Walau bagaimanapun, apabila anda menyiarkan atau menerbitkan Kandungan Anda pada atau dalam Hartanah Syarikat, anda menyatakan bahawa anda memiliki dan/atau mempunyai hak tanpa royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, bukan eksklusif (termasuk sebarang hak moral) dan lesen untuk menggunakan, melesenkan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan daripada, mengedar, memperoleh hasil atau imbuhan lain daripada, dan berkomunikasi kepada orang ramai, melaksanakan dan memaparkan Kandungan Anda (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan/atau untuk menggabungkan ia dalam karya lain dalam sebarang bentuk, media atau teknologi yang kini dikenali atau dibangunkan kemudian, untuk tempoh penuh mana-mana hak harta intelek sedunia yang mungkin wujud dalam Kandungan Anda.

Lesen kepada Kandungan Anda. Anda memberikan Syarikat hak berbayar penuh, kekal, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak eksklusif, dan hak sublesen sepenuhnya (termasuk sebarang hak moral) dan lesen untuk menggunakan, melesenkan, mengedar, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan diri, melaksanakan secara terbuka dan memaparkan Kandungan Anda secara terbuka (secara keseluruhan atau sebahagian) untuk tujuan mengendalikan dan menyediakan Hartanah Syarikat. Anda memahami dan bersetuju bahawa pengguna lain boleh mencari, melihat, menggunakan, mengubah suai dan menghasilkan semula mana-mana Kandungan Anda yang anda serahkan ke mana-mana kawasan "awam" Hartanah Syarikat. Anda menjamin bahawa pemegang mana-mana hak harta intelek sedunia, termasuk hak moral, dalam Kandungan Anda telah sepenuhnya dan berkesan mengetepikan semua hak tersebut dan secara sah dan tidak boleh ditarik balik memberi anda hak untuk memberikan lesen yang dinyatakan di atas. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan Anda yang Anda Sediakan pada atau dalam Hartanah Syarikat.

Bahan yang Dihantar. Kami tidak meminta, dan kami juga tidak ingin menerima apa-apa maklumat sulit, rahsia, atau proprietari atau bahan lain daripada anda melalui Laman Web, melalui e-mel atau dengan apa-apa cara lain, melainkan diminta secara khusus. Anda bersetuju bahawa sebarang idea, cadangan, dokumen, cadangan, karya kreatif, konsep, catatan blog dan/atau bahan lain yang diserahkan atau dihantar kepada kami (“Bahan Dihantar”) adalah atas risiko anda sendiri, akan dianggap sebagai tidak sulit atau rahsia, dan boleh digunakan oleh kami dalam apa-apa cara yang konsisten dengan Dasar Privasi kami. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai obligasi (termasuk tanpa had kewajipan kerahsiaan) berkenaan dengan Bahan yang Diserahkan. Dengan menyerahkan atau menghantar Bahan yang Diserahkan kepada kami, anda menyatakan dan menjamin bahawa Bahan yang Diserahkan adalah asli kepada anda, bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk menyerahkan Bahan yang Diserahkan, bahawa tiada pihak lain mempunyai apa-apa hak ke atasnya, dan bahawa apa-apa "hak moral" dalam Bahan yang Dihantar telah diketepikan. Anda memberi kami dan ahli gabungan kami bayaran penuh, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, bukan eksklusif, dan boleh disublesenkan sepenuhnya hak dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, melaksanakan, memaparkan, mengedar, menyesuaikan, mengubah suai, memformat semula, mencipta karya terbitan, dan sebaliknya mengeksploitasi secara komersil atau bukan komersil dalam apa-apa cara, mana-mana dan semua Bahan yang Diserahkan, dan untuk mensublesenkan hak di atas, berkaitan dengan pengendalian dan penyelenggaraan Hartanah Syarikat dan/atau perniagaan Syarikat, termasuk untuk promosi dan/ atau tujuan komersial. Kami tidak boleh bertanggungjawab untuk mengekalkan apa-apa Bahan yang Diserahkan yang anda berikan kepada kami, dan kami boleh memadam atau memusnahkan mana-mana Bahan yang Diserahkan itu pada bila-bila masa.

Kelakuan Pengguna yang Dilarang. Anda dilarang daripada terlibat dalam sebarang kelakuan yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai, mengganggu mana-mana pengguna lain menggunakan atau menikmati Hartanah Syarikat, atau memudaratkan Syarikat atau ahli gabungannya, pengarah, pegawai, pekerja, ejen atau wakilnya. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda bersetuju bahawa anda tidak akan: Terlibat dalam sebarang kelakuan yang mengganggu, mengancam, menakutkan, pemangsa atau mengintai; Siarkan, hantar atau kongsi apa-apa Kandungan Pengguna atau bahan lain yang memfitnah, lucah, lucah, tidak senonoh, kesat, menyinggung perasaan, diskriminasi, atau yang melanggar atau melanggar mana-mana harta intelek pihak ketiga atau hak proprietari lain; Gunakan Hartanah Syarikat untuk mempromosikan atau terlibat dalam sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk, tanpa had, penjualan dadah haram atau produk atau perkhidmatan haram yang lain; Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau nyatakan atau salah nyatakan hubungan anda dengan seseorang atau entiti secara palsu; Gunakan sebarang robot, labah-labah, pengikis atau cara automatik lain untuk mengakses Hartanah Syarikat atau sebarang kandungan atau data pada atau tersedia melalui Hartanah Syarikat untuk sebarang tujuan; Mencipta, menerbitkan, mengedar atau menghantar sebarang perisian atau bahan lain yang mengandungi virus, kuda Trojan, cacing, bom jangka atau komponen berbahaya atau mengganggu yang lain; Cuba untuk mengganggu, menjejaskan integriti atau keselamatan sistem, atau mentafsir sebarang penghantaran ke atau dari pelayan yang menjalankan Hartanah Syarikat; Tuai atau kumpulkan sebarang maklumat daripada Hartanah Syarikat, termasuk, tanpa had, nama pengguna, alamat e-mel atau maklumat hubungan lain, tanpa kebenaran nyata daripada pemilik maklumat tersebut; Gunakan Hartanah Syarikat untuk sebarang tujuan komersial, termasuk, tanpa had, mengiklankan atau meminta mana-mana orang untuk membeli atau menjual apa-apa produk atau perkhidmatan atau untuk membuat apa-apa jenis derma, tanpa kebenaran bertulis nyata Syarikat terlebih dahulu; Ubah suai, menyesuaikan, sublesen, menterjemah, menjual, kejuruteraan terbalik, menyahhimpun atau membuka mana-mana bahagian Hartanah Syarikat atau sebaliknya cuba mendapatkan sebarang kod sumber atau idea atau algoritma asas mana-mana bahagian Hartanah Syarikat; Alih keluar atau ubah suai mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain yang muncul pada mana-mana bahagian Hartanah Syarikat atau pada mana-mana bahan yang dicetak atau disalin daripada Hartanah Syarikat; Gunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu kerja yang betul bagi Hartanah Syarikat atau untuk sebaliknya mengganggu penggunaan dan keseronokan pengguna lain terhadap Hartanah Syarikat; atau Mengambil sebarang tindakan yang mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur Syarikat atau sebaliknya mengganggu kerja yang sepatutnya bagi Hartanah Syarikat.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh mengambil sebarang tindakan undang-undang dan melaksanakan sebarang remedi teknikal untuk mencegah pelanggaran bahagian ini dan untuk menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan ini.

AKAUN PENGGUNA.

Pendaftaran. Untuk mengakses ciri tertentu bagi Hartanah Syarikat, anda mungkin dikehendaki mendaftar untuk akaun (“Akaun”). Apabila mendaftar untuk Akaun, anda akan dikehendaki memberikan maklumat tertentu tentang diri anda dan mewujudkan nama pengguna dan kata laluan. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang digesa oleh borang pendaftaran dan mengekalkan serta mengemas kini maklumat anda dengan segera untuk memastikannya tepat, terkini dan lengkap. Syarikat berhak untuk menggantung atau menamatkan Akaun anda jika sebarang maklumat yang diberikan semasa proses pendaftaran atau selepas itu terbukti tidak tepat, bukan terkini atau tidak lengkap. Keselamatan Akaun. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan Akaun anda dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun anda. Anda bersetuju untuk segera memberitahu Syarikat tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran, atau penggunaan tanpa kebenaran yang disyaki, Akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi keperluan di atas. Penamatan Akaun. Anda boleh menamatkan Akaun anda pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab dengan mengikut arahan pada Hartanah Syarikat. Syarikat boleh menggantung atau menamatkan Akaun anda pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab, tanpa notis atau penjelasan, termasuk jika Syarikat percaya bahawa anda telah melanggar Perjanjian atau mana-mana undang-undang, peraturan atau perintah yang terpakai, atau bahawa kelakuan anda membahayakan Syarikat, penggunanya atau orang ramai. Selepas sebarang penamatan Akaun anda, semua peruntukan Perjanjian yang mengikut sifatnya harus bertahan dengan penamatan akan kekal, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, indemniti dan had liabiliti. Syarikat boleh menyimpan dan menggunakan maklumat Akaun anda dan Kandungan Anda seperti yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undangnya, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjiannya. Pengubahsuaian Hartanah Syarikat. Syarikat berhak untuk mengubah suai, mengemas kini atau menghentikan Hartanah Syarikat atau mana-mana bahagian daripadanya, pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, kemas kini, penggantungan atau pemberhentian Hartanah Syarikat atau mana-mana bahagian daripadanya.

PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA.

Hartanah dan Promosi Pihak Ketiga. Hartanah Syarikat mungkin mengandungi pautan ke tapak web dan aplikasi pihak ketiga ("Hartanah Pihak Ketiga") atau memaparkan promosi atau iklan untuk pihak ketiga, seperti promosi atau iklan untuk produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga ("Promosi Pihak Ketiga" ). Kami tidak menyediakan, memiliki atau mengawal mana-mana produk atau perkhidmatan yang boleh anda akses melalui Promosi Pihak Ketiga. Apabila anda mengklik pada pautan ke Harta Pihak Ketiga atau Promosi Pihak Ketiga, kami mungkin tidak memberi amaran kepada anda bahawa anda telah meninggalkan Hartanah Syarikat dan tertakluk kepada terma dan syarat (termasuk dasar privasi) tapak web atau destinasi lain. Hartanah Pihak Ketiga dan Promosi Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan Syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Harta Pihak Ketiga atau Promosi Pihak Ketiga, termasuk ketepatan, ketepatan masa atau kesempurnaan kandungan tersebut. Syarikat menyediakan Hartanah Pihak Ketiga dan Promosi Pihak Ketiga ini hanya sebagai kemudahan dan tidak menyemak, meluluskan, memantau, mengendors, menjamin atau membuat sebarang representasi berkenaan dengan Hartanah Pihak Ketiga atau Promosi Pihak Ketiga, atau sebarang produk atau perkhidmatan yang diberikan berkaitan dengannya. Anda menggunakan semua pautan dalam Hartanah Pihak Ketiga dan Promosi Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri. Apabila anda meninggalkan Hartanah Syarikat, Perjanjian dan dasar Syarikat tidak akan mengawal aktiviti anda pada Hartanah Pihak Ketiga. Anda harus menyemak terma dan dasar yang terpakai, termasuk privasi dan amalan pengumpulan data, mana-mana Harta Pihak Ketiga atau penyedia mana-mana Promosi Pihak Ketiga dan membuat apa-apa penyiasatan yang anda rasa perlu atau sesuai sebelum meneruskan sebarang transaksi dengan mana-mana pihak ketiga.

Hasil Pengiklanan. Syarikat berhak untuk memaparkan Promosi Pihak Ketiga sebelum, selepas, atau bersama dengan Kandungan Pengguna yang disiarkan pada atau dalam Hartanah Syarikat, dan anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai obligasi kepada anda berkaitan dengannya (termasuk, tanpa had, sebarang kewajipan untuk berkongsi hasil yang diterima oleh Syarikat hasil daripada pengiklanan tersebut).

PENAFIAN JAMINAN DAN SYARAT.

SEPERTI ADANYA. Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Hartanah Syarikat adalah atas risiko anda sendiri dan bahawa ia disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia", dengan semua kesilapan. Syarikat, sekutunya, dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor dan ejen masing-masing (secara kolektif, “Pihak Syarikat”) dengan jelas menafikan semua waranti, representasi dan syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran yang timbul daripada penggunaan tapak web.

PIHAK SYARIKAT TIDAK MEMBUAT WARANTI, PERWAKILAN ATAU SYARAT BAHAWA: (1) HARTA SYARIKAT AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA; (2) PENGGUNAAN HARTA SYARIKAT ANDA AKAN TIDAK TERGANGGU, TEPAT MASA, SELAMAT ATAU TANPA RALAT; ATAU (3) KEPUTUSAN YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARIPADA PENGGUNAAN HARTA SYARIKAT AKAN TEPAT ATAU DIPERCAYAI.

MANA-MANA ​​KANDUNGAN YANG DIMUAT TURUN DARIPADA ATAU SEBALIKNYA DIAKSES MELALUI HARTA SYARIKAT DIAKSES ATAS RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SENDIRI ATAS SEBARANG KEROSAKAN HARTA ANDA, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA ​​SISTEM KOMPUTER ANDA, DAN PENGGUNAAN SISTEM KOMPUTER ANDA. ATAU SEBARANG KERUGIAN LAIN AKIBAT MENGAKSES KANDUNGAN TERSEBUT.

TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA LISAN ATAU BERTULIS, DIPEROLEHI DARIPADA SYARIKAT ATAU MELALUI HARTA SYARIKAT AKAN MENCIPTA SEBARANG WARANTI YANG TIDAK DIBUAT DENGAN NYATA DI SINI.

TIADA LIABILITI ATAS KELAKUAN PIHAK KETIGA. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Pihak Syarikat tidak bertanggungjawab, dan anda bersetuju untuk tidak mahu mempertanggungjawabkan Pihak Syarikat, atas kelakuan pihak ketiga, termasuk pengendali tapak luar, dan risiko kecederaan daripada pihak ketiga tersebut terletak sepenuhnya. dengan awak.

PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB.

Penafian Kerosakan Tertentu. Anda mengakui dan bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan, Pihak Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif, atau kerosakan atau kos akibat kehilangan pengeluaran atau penggunaan, gangguan perniagaan, perolehan barangan atau perkhidmatan pengganti, kerugian keuntungan, hasil atau data, atau sebarang kerosakan atau kos lain, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort (termasuk kecuaian), atau mana-mana teori undang-undang lain, walaupun Syarikat telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Ini termasuk kerosakan atau kos yang timbul daripada: (1) penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan Hartanah Syarikat; (2) kos perolehan barangan atau perkhidmatan pengganti yang terhasil daripada apa-apa barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima untuk transaksi yang dibuat melalui Hartanah Syarikat; (3) akses tanpa kebenaran kepada atau pengubahan penghantaran atau data anda; (4) kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga mengenai Hartanah Syarikat; atau (5) apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan Hartanah Syarikat.

Had Liabiliti. Pihak Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk lebih daripada (a) seratus dolar atau (b) remedi atau penalti yang dikenakan oleh statut di mana tuntutan sedemikian timbul. Had liabiliti ini tidak akan dikenakan kepada liabiliti Pihak Syarikat untuk (i) kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Pihak Syarikat atau (ii) sebarang kecederaan yang disebabkan oleh penipuan Pihak Syarikat atau salah nyata penipuan.

Kandungan Pengguna. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan masa, pemadaman, salah hantar atau kegagalan untuk menyimpan sebarang kandungan, komunikasi pengguna atau tetapan pemperibadian, termasuk kandungan dan kandungan pengguna anda.

Asas Tawar-menawar. Anda mengakui dan bersetuju bahawa had ganti rugi yang dinyatakan di atas adalah elemen asas asas tawar-menawar antara Syarikat dan anda.

TATACARA MEMBUAT TUNTUTAN PELANGGARAN HAK CIPTA.

Syarikat menghormati hak harta intelek orang lain dan memerlukan pengguna Hartanah Syarikat melakukan perkara yang sama. Jika anda percaya bahawa karya anda telah disalin dan disiarkan pada Hartanah Syarikat dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan Ejen Hak Cipta kami maklumat berikut: (a) tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta; (b) perihalan karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar; (c) perihalan lokasi pada Hartanah Syarikat bahan yang anda dakwa melanggar; (d) alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda; (e) pernyataan bertulis oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang; dan (f) pernyataan oleh anda, dibuat di bawah penalti sumpah bohong, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta. Maklumat hubungan untuk Ejen Hak Cipta Syarikat untuk notis tuntutan pelanggaran hak cipta adalah seperti berikut: Ejen DMCA, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202.

PENGAMBILAN.

Pelanggaran. Jika Syarikat menyedari sebarang kemungkinan pelanggaran Perjanjian oleh anda, Syarikat berhak untuk menyiasat pelanggaran tersebut. Jika, hasil daripada penyiasatan, Syarikat percaya bahawa aktiviti jenayah telah berlaku, Syarikat berhak untuk merujuk perkara itu kepada, dan untuk bekerjasama dengan, mana-mana dan semua pihak berkuasa undang-undang yang berkenaan. Syarikat boleh mendedahkan sebarang maklumat atau bahan pada atau dalam Hartanah Syarikat, termasuk Kandungan Anda, untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, proses undang-undang, permintaan kerajaan, menguatkuasakan Perjanjian, menjawab sebarang dakwaan bahawa Kandungan Anda melanggar hak pihak ketiga, bertindak balas kepada anda permintaan untuk perkhidmatan pelanggan, atau melindungi hak, harta, atau keselamatan peribadi Syarikat, Pengguna Berdaftarnya, atau orang awam.

Pelanggaran. Jika Syarikat menentukan bahawa anda telah melanggar mana-mana bahagian Perjanjian atau menunjukkan kelakuan yang tidak sesuai untuk Hartanah Syarikat, Syarikat boleh memberi amaran kepada anda melalui e-mel, memadamkan mana-mana Kandungan Anda, menghentikan pendaftaran atau langganan anda kepada mana-mana Perkhidmatan, menyekat akses anda kepada Hartanah Syarikat dan akaun anda, memaklumkan dan/atau menghantar kandungan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sewajarnya, dan meneruskan sebarang tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Syarikat.

JANGKA MASA DAN PENAMATAN.

Penggal. Perjanjian akan berkuat kuasa pada tarikh anda menerimanya dan akan kekal berkuat kuasa selagi anda menggunakan Hartanah Syarikat, melainkan ditamatkan lebih awal mengikut terma Perjanjian.

Penggunaan Sebelum. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perjanjian itu bermula pada tarikh anda mula-mula menggunakan Hartanah Syarikat dan akan kekal berkuat kuasa semasa anda menggunakan mana-mana Hartanah Syarikat, melainkan ditamatkan lebih awal mengikut Perjanjian.

Penamatan Perkhidmatan oleh Syarikat. Syarikat berhak untuk menamatkan Perjanjian, termasuk hak anda untuk menggunakan Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, termasuk jika Syarikat menentukan bahawa anda melanggar Perjanjian.

Penamatan Perkhidmatan oleh Anda. Jika anda ingin menamatkan satu atau lebih Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat, anda boleh berbuat demikian dengan memberitahu Syarikat pada bila-bila masa dan menghentikan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Kesan Penamatan. Penamatan mana-mana Perkhidmatan juga termasuk penyingkiran akses kepada Perkhidmatan dan sekatan penggunaan selanjutnya Perkhidmatan. Selepas penamatan mana-mana Perkhidmatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan tersebut akan ditamatkan serta-merta. Sebarang penamatan Perkhidmatan mungkin melibatkan pemadaman kata laluan anda dan semua maklumat, fail dan Kandungan yang berkaitan yang dikaitkan dengan atau di dalam Akaun anda (atau mana-mana bahagian daripadanya), termasuk Kredit Maya dan Kandungan Anda. Semua peruntukan Perjanjian yang mengikut sifatnya harus bertahan, akan terus bertahan dalam penamatan Perkhidmatan, termasuk tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, dan had liabiliti.

PENGGUNA ANTARABANGSA.

Hartanah Syarikat dikawal dan ditawarkan oleh Syarikat daripada kemudahannya di Amerika Syarikat. Jika anda mengakses atau menggunakan Hartanah Syarikat dari luar Amerika Syarikat, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

PENYELESAIAN PERBINCANGAN.

Sila baca dengan teliti perjanjian timbang tara berikut dalam bahagian ini (“Perjanjian Timbang Tara”). Ia memerlukan anda untuk menimbang tara pertikaian dengan Syarikat dan mengehadkan cara anda boleh mendapatkan bantuan daripada kami.

Penepian Tindakan Kelas. Anda dan Syarikat bersetuju bahawa sebarang pertikaian, tuntutan atau permintaan untuk pelepasan hendaklah diselesaikan secara individu semata-mata, dan bukan sebagai plaintif atau ahli kelas dalam mana-mana prosiding kelas atau wakil yang dikatakan. Penimbang tara tidak boleh menyatukan tuntutan lebih daripada seorang, atau mempengerusikan sebarang bentuk prosiding wakil atau kelas. Jika peruntukan ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan, keseluruhan bahagian Penyelesaian Pertikaian ini adalah terbatal dan tidak sah.

Pengubahsuaian Perjanjian Timbang Tara dengan Notis. Syarikat berhak untuk mengubah suai Perjanjian Timbang Tara ini pada bila-bila masa, dengan notis kepada anda. Jika Syarikat membuat perubahan penting pada Perjanjian Timbang Tara ini, anda boleh menamatkan Perjanjian ini dalam masa 30 hari selepas menerima notis. Jika mana-mana bahagian Perjanjian Timbang Tara ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan terus digunakan.

Kuasa Penimbangtara. Penimbang tara yang dilantik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan atau pembentukan Perjanjian Timbang Tara ini hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menentukan skop dan kebolehkuatkuasaan Perjanjian ini. Prosiding timbang tara hendaklah terhad kepada penyelesaian hak dan liabiliti anda dan Syarikat, dan tidak boleh disatukan dengan mana-mana perkara lain atau digabungkan dengan mana-mana kes atau pihak lain. Penimbangtara hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan usul dispositif semua atau sebahagian daripada sebarang tuntutan, memberikan ganti rugi kewangan, dan memberikan apa-apa remedi atau pelepasan bukan kewangan yang tersedia kepada individu di bawah undang-undang yang terpakai, peraturan forum timbang tara, dan Perjanjian (termasuk Perjanjian Timbang Tara). Penimbangtara hendaklah mengeluarkan award bertulis dan pernyataan keputusan yang menerangkan penemuan penting dan kesimpulan yang berdasarkan award itu, termasuk pengiraan apa-apa ganti rugi yang diberikan. Penimbang tara mempunyai kuasa yang sama untuk menganugerahkan pelepasan atas dasar individu seperti yang dimiliki oleh hakim di mahkamah undang-undang, dan pemberian penimbang tara adalah muktamad dan mengikat anda dan Syarikat.

Pengecualian Perbicaraan Juri. ANDA DAN SYARIKAT BERSETUJU UNTUK MENGECEPIKAN MANA-MANA ​​HAK PERLEMBAGAAN DAN BERKANUN UNTUK MENYAMAN DI MAHKAMAH DAN MENDAPAT PERBICARAAN DI HADAPAN HAKIM ATAU JURI. Anda dan Syarikat bersetuju untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan atau permintaan untuk pelepasan melalui timbang tara yang mengikat di bawah Perjanjian Timbang Tara ini, kecuali seperti yang dinyatakan dalam bahagian bertajuk "Kebolehgunaan Perjanjian Timbang Tara ini" di atas. Penimbang tara boleh memberikan ganti rugi dan pelepasan yang sama secara individu seperti mahkamah, tetapi tiada hakim atau juri dalam timbang tara, dan semakan mahkamah terhadap anugerah timbang tara tertakluk kepada semakan yang sangat terhad.

Penepian Kelas atau Pelepasan Bukan Individu Lain. Sebarang pertikaian, tuntutan atau permintaan untuk pelepasan dalam skop Perjanjian Timbang Tara ini mesti diselesaikan melalui timbang tara individu dan tidak boleh diteruskan sebagai tindakan kelas atau kolektif. Hanya pelepasan individu tersedia, dan tuntutan lebih daripada seorang pelanggan atau pengguna tidak boleh disatukan atau ditimbangtarakan bersama dengan mana-mana pelanggan atau pengguna lain. Sekiranya mahkamah memutuskan bahawa had yang digariskan dalam seksyen ini tidak boleh dikuatkuasakan berkenaan dengan pertikaian, tuntutan atau permintaan pelepasan tertentu, aspek itu akan diputuskan daripada timbang tara dan dibawa ke mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Negeri itu. dari Colorado. Semua pertikaian, tuntutan atau permintaan pelepasan lain akan diselesaikan melalui timbang tara. Hak 30 Hari untuk Menarik Diri. Anda mempunyai pilihan untuk menarik diri daripada peruntukan Perjanjian Timbang Tara ini dengan menyerahkan notis bertulis keputusan anda kepada [e-mel dilindungi] dalam tempoh 30 hari selepas mula-mula menjadi tertakluk kepada Perjanjian Timbang Tara ini. Notis anda mesti termasuk nama, alamat, nama pengguna Syarikat (jika berkenaan), alamat e-mel tempat anda menerima e-mel Syarikat atau yang anda gunakan untuk mencipta Akaun anda (jika anda mempunyai satu), dan pernyataan eksplisit yang anda ingin menarik diri daripada ini Perjanjian Timbang Tara. Jika anda menarik diri daripada Perjanjian Timbang Tara ini, semua peruntukan lain dalam Perjanjian ini akan terus terpakai kepada anda. Menarik diri daripada Perjanjian Timbang Tara ini tidak mempunyai kesan ke atas mana-mana perjanjian timbang tara lain yang anda mungkin ada pada masa ini atau pada masa hadapan dengan kami. Kebolehpisahan. Kecuali bahagian yang bertajuk "Pengecualian Kelas atau Pelepasan Bukan Individu Lain" di atas, jika mana-mana bahagian atau bahagian Perjanjian Timbang Tara ini didapati di bawah undang-undang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka bahagian atau bahagian tertentu itu tidak akan mempunyai kesan dan akan diputuskan, dan baki bahagian Perjanjian Timbang Tara akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Kelangsungan Perjanjian. Perjanjian Timbang Tara ini akan kekal berkuat kuasa walaupun selepas penamatan hubungan anda dengan Syarikat. Pengubahsuaian. Walau apa pun peruntukan lain dalam Perjanjian ini, jika Syarikat membuat sebarang perubahan ketara pada Perjanjian Timbang Tara ini pada masa hadapan, anda mempunyai hak untuk menolak perubahan tersebut dalam tempoh 30 hari selepas perubahan berkuat kuasa. Untuk berbuat demikian, anda mesti memaklumkan Syarikat secara bertulis di Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202.

Komunikasi Elektronik: Anda bersetuju bahawa semua komunikasi antara anda dan Syarikat, termasuk notis, perjanjian dan pendedahan, boleh diberikan kepada anda secara elektronik. Anda selanjutnya mengakui bahawa komunikasi elektronik tersebut memenuhi sebarang keperluan undang-undang yang memerlukan komunikasi tersebut secara bertulis.

Tugasan: Anda tidak boleh memindahkan atau menyerahkan mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu. Sebarang percubaan untuk berbuat demikian tanpa persetujuan akan dianggap batal dan tidak sah.

Force Majeure: Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kegagalan dalam prestasi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabahnya, seperti tindakan Tuhan, peperangan, keganasan, pihak berkuasa awam atau tentera, kebakaran, banjir, kemalangan, mogok atau kekurangan kemudahan pengangkutan, bahan api, tenaga, buruh atau bahan.

Tempat Eksklusif: Sebarang tuntutan atau pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah dibicarakan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Denver, Colorado, setakat yang dibenarkan di bawah Perjanjian ini.

Undang-undang yang Mentadbir: Perjanjian ini akan ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang Negeri Colorado, selaras dengan Akta Timbang Tara Persekutuan, tanpa memberi kesan kepada mana-mana prinsip yang memperuntukkan penggunaan undang-undang bidang kuasa lain. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa tidak terpakai kepada Perjanjian ini.

Pilihan Bahasa: Pihak-pihak secara nyata bersetuju bahawa Perjanjian ini dan semua dokumen berkaitan telah ditulis dalam bahasa Inggeris. Les parti conviennent expressément que cette convention and tous les documents qui y sont liés soient rédigés en anglais.

Notis: Anda bertanggungjawab untuk memberikan Syarikat alamat e-mel terkini anda. Sekiranya alamat e-mel yang anda berikan tidak sah atau mampu menghantar notis yang diperlukan atau dibenarkan, penghantaran notis tersebut melalui e-mel oleh Syarikat akan dianggap berkesan. Anda boleh memberi notis kepada Syarikat di alamat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Penepian: Kegagalan atau penepian mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai penepian mana-mana peruntukan lain atau peruntukan sedemikian pada sebarang keadaan lain.

Kebolehpisahan: Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan yang selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya, dan peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah ditafsirkan dengan cara yang mencerminkan niat asal pihak-pihak.

Keseluruhan Perjanjian: Perjanjian ini merupakan perjanjian muktamad, lengkap dan eksklusif antara pihak berkenaan dengan perkara perkara di sini dan menggantikan semua perbincangan dan pemahaman terdahulu antara pihak.